I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Galerie Karmel s.r.o., IČO: 06 49 10 81 se sídlem Drasty 1, 250 67 Klecany (dále jen: „správce“).

2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

II.

Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Jsou to tyto údaje: jméno a příjmení, doručovací adresa, platební údaje, e-mailová adresa a mobilní telefon. Pokud máte navíc vytvořené zákaznický účet, může zároveň docházet ke zpracování dalších údajů, které při registraci dobrovolně poskytnete anebo uvedete v prostředí Vašeho zákaznického účtu.

3. Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor (v případě založení zákaznického účtu představuje přihlašovací jméno zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání.

4. Osobní údaje jsou v případě, že nakupujete bez registrace, tj. bez vytvoření zákaznického účtu, zpracovávány za účelem plnění smlouvy, tzn. dokončení objednávky a jejího vyřízení (realizace objednávky). Pokud nám poskytnete osobní údaje v souvislosti s vytvořením Vašeho zákaznického účtu, budou použity tak, jak je uvedeno v bodě III.1.

5. Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (viz bod IV.).

6. Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. dopravní služba a banka potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

III.

Zákaznický účet a nákup bez registrace

1. Pomocí registrace si můžete zřídit zákaznický účet, který je zabezpečen heslem (zákaznické konto). Založením zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům; můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.

2. Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznický účet, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako host. V takovém případě dochází ke zpracování pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s dokončením Vaší objednávky.

3. V případě, že si nebudete přát služby uvedené v bodě III.1, můžete svoje zákaznické konto a osobní údaje v něm v rubrice můj účet kdykoliv vymazat a objednat si jako host, tj. bez registrace na našich webových stránkách.

IV.

Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

1. Pokud jste zasílání obchodního sdělení neodmítli, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery.

2. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Pro odhlášení z odběru newsletteru nás můžete kontaktovat na naší e-mailové adrese. Zrušení odběru můžete rovněž provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru.

3. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

V.

Doba uchovávání údajů

1. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky.

2. Správce dále uchovává osobní údaje po dobu, po kterou je Galerie Karmel s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

3. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Po uplynutí povinnosti doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.

Vaše práva

1. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

2. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které Galerie Karmel s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesly a antivirovým programem.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a v rámci své registrace.

3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 11. 2020.